Day 2 : Dr. Shaukat Sadikot Hall

Dr. S. R. Aravind

Dr. Kamlakar Tripathi

Dr. A. H. Zargar

Dr. Shashank Joshi

Dr. V. Seshiah

Dr. A. K. Das

Dr. Mithun Bhartia

Dr. Anil Bhansali

Dr. Ajay Kumar

Dr. Jothydev Kesavadev

Dr. Sanjay Agarwal

Dr. B. M. Makka

Dr. Sunil Gupta

Dr. Binayak Sinha

Dr. A. G. Unnikrishnan

Dr. Shailaja Kale

Dr. S. K. Sharma