Theta Hall

Dr. L Sreenivasa Murthy

Ms. Jazz Sethi

Dr. Vinay Dhandania

Dr. Maluk Mohammed

Dr. Sanjay Rajput

Mr. Bhargav Sosale

Dr. Archana Sarda

Dr. A K Jhingan

Dr Sujata Jali

Dr. Rishi Shukla

Dr. Deepak Dalal

Dr. Sujoy Ghosh

Dr. Minal Mohit

Dr. Johnny Kannampilly

Dr. Ghanshyam Goyal

Dr. Manisha Singh

Dr Sharad Pendsey

Dr. Vijay Vishwanathan