Day3 : Alpha Hall

Dr. Urman Dhruv

Dr. Vijay Panikar

Dr. Sanjeev Phatak

Dr. Anjali Bhatt

Dr. Anil Bhansali

Dr. Anil Bhoraskar

Dr. Juliana Chan

Dr. Moon Kyu Lee

Dr. Linong Ji

Dr. A K Das

Dr. Venkat Ram

Dr. S V Madhu

Dr C S Yajnik

Dr. Sudhir Bhandari

Dr. A Ramchandran

Dr. J J Mukherjee

Dr. Nadia Ahmad