Day 2 : Dr. S. S. Ajgaonkar Hall

Dr. Sandeep Mathur

Dr. Sanjay Reddy

Dr. S. R. Aravind

Dr. Raka Sheohare

Dr. Piyush Desai

Dr. Pravin Kalvit

Dr. Aravinda Jagdeesha

Dr. Purvi Chawla

Dr. K. N. Manohar

Dr. Tejas Shah

Dr. S. R. Aravind

Dr. Amit Saraf

Dr. N. K. Singh

Dr. Puneet Saxena

Dr. S. V. Madhu

Dr. Narayan Deogaonkar