Day 2 : J. S. Bajaj Hall

Dr. Arvind Gupta

Dr. Abhay Sahoo

Dr. J. K. Sharma

Dr. Supratik Bhattacharyya

Dr. Mangesh Tiwaskar

Dr. Sanjeev Phatak

Dr. A. K. Singh

Dr. Navneet Shah

Dr. Neeta Deshpande

Dr. Manoj Chawla

Dr. Nanditha Arun

Dr. Vinod Mittal