Day2 : Theta Hall

Dr. Purvi Chawla

Dr. J K Sharma

Dr. Pratap Jethwani

Dr. Nanditha Arun

Dr. Abhay Sahoo

Dr. Narsingh Verma

Dr. Parimal Swamy

Dr. A Muruganthan

Dr. Deepak Jumani

Dr. B M Makkar

Dr. Rajiv Kovil

Oral Research Papers

Dr. Bhavana Sosale

Dr. Sujoy Ghosh

Dr. S V Madhu