Day3 : Theta Hall

Debates - Dr Altamash Shaikh & Dr Suresh Damodaran

Debates Dr. Sunil Kota & Dr. Tejas Shah

Debates Dr. Amit Gupta & Dr. Ashish Dengra

Clinical Research & Reviews

Dr. Banshi Saboo

Dr. Rajiv Kovil

Dr. S K Sharma

Dr. Tirthankar Chaudhary

Dr. G Vijaykumar

Dr. Sachin Chittawar

Ms. Sheryl Salis

Dr. Kavita Gupta

Mrs. Meenakshi Bajaj

Dr. Rucha Mehta

Dr. Meena Chhabra

Dr. Arvind Gupta

Dr. Iryna Vlasenko