Day3 : Beta Hall

Dr. Ambrish Mithal

Dr. Neeta Deshpande

Dr. Sujeet Jhaa

Dr. A G Unnikrishnan

Dr. Mithun Bhartia

Dr. Sunil M Jain

Dr. Banshi Saboo

Dr. Mangesh Tiwaskar

Dr Bhavana Sosale

Dr. Kamal Sharma

Dr. Sarita Bajaj

Dr. Rakesh Sahay

Dr. Sanjiv Shah

Dr. Jothydev Kesavadev

Dr. Sanjay Kalra