Day 3 Dr. J. S. Bajaj Hall

Dr. Vijay Panikar

Dr. Anil Kumar Virmani

Dr. Neeta Deshpande

Dr. Asha N. Shah

Dr. A. Bhavtharini

Dr. Ashish Dengra